Продукти Новини Контакти

НАУЧЕТЕ ВСИЧКО
ВАЖНО ЗА НАС

Новини

КРАМЕКС ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0481-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.


В резултат от изпълнението на процедурата се очаква КРАМЕКС ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване напроекта.


Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.


Начало: 26.10.2021.г. Край: 26.01.2022 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи КРАМЕКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Site powered by Phoenix Development. Managed by Mr.You